ŠVP

01.09.2013 17:09

 

 

 

 

Výchova a vzdělání

 

 

Výuka na škole bude prováděna podle vzdělávacího programu č. j. 16847/96-2 Základní škola.

 

1. ročník a v letošním roce i 2. ročník – ŠVP „Radostná škola“ Základní škola Troskotovice.

 

Vyučující se budou řídit osnovami s příslušnými metodickými pokyny ,budou dodržovat rámcový program a využívat moderních metod a forem vyučování.

 

Práce v mateřské škole bude prováděna podle ŠVP mateřské školy , který je vhodně doplňován   o činnost, která vyplývá z denního života vesnice, jednotlivých rodin i dětí. Jsou přidávána témata o kterých se mluví, která děti mohou zajímat, se kterými se setkávají ve svém životě.

 

 

POVINOSTI vyučujících při vyučování a výchově

 

 

 

Provádět výuku v duchu Motta „Radostně do školy, radostně ze školy“    

 

 

1. Všechny vyučovací předměty vyučovat podle Vzdělávacího programu Základní  škola a ŠVP. Originální nápady ve VV a PČ        jsou vítány.

2.Využívat všech dostupných školních pomůcek, počítače, rádio, magnetofon, televizi, video nebo DVD

3.Nepřetěžovat žáky domácími úkoly. Ve středu nezadávat žádné domácí úkoly

4.Soustavně se věnovat  nadaným a talentovaným žákům, individuálně přistupovat k slabším žákům

5.Vést žáky k pořádku – šatny, lavice, aktovky.

6.Dbát na estetický vzhled třídy.

7.Spolupracovat s PPP Znojmo z důvodu kvalitní práce s integrovanými žáky.

8.Během roku nacvičit kulturní program ke Dni matek.

9.Pozvat rodiče k návštěvě školy, dbát na informovanost rodičů.

10.Zaměřit se na soutěže se zaměřením na Tv a Vv

11.Snažit se porozumět každému žákovi,vyhovět mu, vyslechnou jeho názor, problém a podobně

12.Řídit se "Základní šestkou", která je součástí ŠVP :

 

1.Vytvářet radostné školní prostředí

2.Zdravě učit- mít radost z učení- každý žák si může najít ve škole to, co mu dělá radost, v čem může vynikat (zručnost, šikovnost ve sportu, pracovitost a podobně)

3.Naučit žáky radostně žít – Veselá mysl půl zdraví

4.Sportovat – mít radost z pohybu

5.Mít preventivní program – využívat volný čas, využívat aktivit k preventivní výchově - k radostným a smysluplným činnostem

6.Komunikovat s veřejností – vytvářet radostnou atmosféru mezi veřejností a školou – informovanost rodičů, občanů

 

 

 Průřezová témata - zaměření vzdělávání a výchovy:

 

 

 1. Osobnostní a sociální výchova

 

 

Snažíme se o co nejlepší vztahy mezi žáky:

 

Mezilidské vztahy

 

Vztahy v kolektivu třídy

 

Kolektiv celé  školy

 

Vztahy mezi žáky MŠ  a  ZŠ

 

Vztahy ke starším lidem

 

Osobnostní rozvoj

 

Zvládání vlastního chování

 

Řešení konfliktů a zvláštních situací

 

Návyky duševní hygieny

 

Sociální rozvoj

 

Vztahy mezi žáky, vztahy učitel a žák

 

Komunikace – komunikační dovednosti

 

Sebe regulace – dovednost ustoupit, řešit konflikty, podřídit se, vést skupinu

 

Vytváření odpovědnosti, respektu, dovednosti rozhodovat se správným způsobem, podporovat a  pomáhat správnou věc, být kritický

 

 

 

2. Výchova demokratického občana

 

 

-   dodržování lidských práv a svobod, pravidel a zákonů ve společnosti

 

-   vytváření hodnot – spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance, odpovědnost, ohleduplnost, ochota pomáhat mladším a slabším a potřebným

 

-   respektování kulturních , etnických a jiných rozlišností

 

-   občanská společnost a školy- demokratické principy

 

-   občan a občanská společnost –respekt, spolupráce, nedorozumění

 

-   obec jako základní jednotka samosprávy státu, společenské organizace a hnutí

 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

 

-  vztahy v Evropě, i ke světu – jsme Evropané

 

-  rodinné příběhy, odkud kdo přichází, život dětí v jiných krajích, zemích, životní styl Evropanů, evropská historie, Evropská Unie

 

-  Umělci, sportovci, vědci, spisovatelé, skladatelé, politici…..

 

 

4.Multifunkční výchova

 

 

-  učíme žáka, aby si uvědomoval svoji identitu, tradice a hodnoty – rovnocennost všech etnických skupin a kultur – znalost cizího jazyka – nástroj dorozumění, význam celoživotního vzdělávání a poznávání

 

 

5. Enviromentální výchova

 

 

-  člověk a jeho prostředí, podmínky života, péče o životní prostředí,

 

-  ekosystémy – biosféra, mořské řasy,pralesy, kulturní krajina

 

-  základní podmínky života – voda, půda, biologické druhy, lidská sídla

 

-  problémy životního prostředí, vztahy k prostředí

 

 

NP Podyjí přichází do škol - program – únor 2010

 

 

6. Mediální výchova

 

 

Výběr literatury, novin a časopisů, pořady v televizi, práce s počítačem – využívání internetu ,vhodné a nevhodné, hodnotné a ty ostatní

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – bulvár, reklama  - vhodná klamná, výběr slov, záběry a postřehy

 

Obsah faktický, fiktivní, pravidelné, nepravidelné uspořádání, jednoduchost, složitost, autor a jeho sdělení, hodnotový význam

 

-  tvoření kritického pohledu na literaturu, tisk, radiokomunikační a telekomunikační sdělovací prostředky

 

 

 

Plán spolupráce ZŠ a MŠ

 

 

Tato spolupráce je usnadněna spojením těchto dvou organizací pod jedno ředitelství:

1.Vzájemná výpomoc při zajišťování plynulého chodu  ZŠ a MŠ

2. Vzájemné využívání školních pomůcek, videa, televize, DVD přehrávač, interaktivní tabule, počítače, kopírky apod.

3. Vzájemná návštěva učitelek v zařízeních, pohovory o dětech předškolního věku a o plynulém přechodu dětí z MŠ do l. třídy ZŠ.

4.Účast učitelky MŠ při zápisu dětí do l. třídy ZŠ.

5.Společné akce: návštěva divadel organizovaných školou, společný školní výlet, společné kurzy plavání / akce využít k tomu, aby se žáci učili správně vycházet s mladšími a slabšími spolužáky. Uměli jim pomoci a podobně.

6. Společné mimoškolní aktivity - Drakiáda, sběr odpadových surovin, kulturní vystoupení (Mikulášská, Svátek matek...)

7. Dopravní výchova - p. Kondiolka ze SVČ v Pohořelicích, za účasti příslušníka policie

 

 

 

Mimoškolní činnost

 

Zájmové kroužky:

 

Dyslektický                        vedoucí: Vlasta Šujanová

 

Logopedická péče               vedoucí: Vlasta Šujanová                        

 

Práce s počítačem              vedoucí: Vráblíková, Šujanová

 

V odpoledních hodinách zajišťuje vhodné využití volného času práce ve školní družině.

 

Sportovní                         vedoucí: Vráblíková (bude pracovat hlavně v době před turnajem ve florbalu a malé kopané)

 

 

Jednotlivé akce, za jejichž organizaci zodpovídá ředitelka:

 

Návštěva divadelních představení

 

3x sportovní den

 

Kurz plavání pro všechny děti ZŠ a MŠ

 

Výstava bubáků z dýní – společně s MŠ                                                                                                  

 

Drakiáda – společně s MŠ

 

Mikulášská

 

Předvánoční čas

 

Oslava Dne matek – nacvičení kulturního programu – společně s MŠ

 

1x sběr odpadových surovin v jarních měsících

 

 

Odběr tisku

 

Učitelské noviny

 

Moderní vyučování

 

Míša

 

Mateřídouška 

 

Včelička   - časopis pro MŠ

 

 

 

Prezentace školy

 

Podzimní výstavka  - Bubáčci z dýní a jiného přírodního materiálu

 

Písemné a výtvarné příspěvky do Troskotovického kurýru

 

Pásmo - vystoupení k předvánoční akci „Mikulášská „

 

Nácvik kulturního programu ke Dni matek,                                                                                             

 

kulturní program na besedě s důchodci

 

Veřejná výstavka prací našich žáků

 

Účast v soutěžích

 

Příspěvky do webových stránek Obce Troskotovice

 

Účast v hodovém průvodu - tradiční krojované hody

 

 

 

Matematika:

 

Klokánek pro 4. a 5. ročník

 

Cvrček pro 2. a 3. ročník

 

Výtvarná výchova:

 

Ahoj z prázdnin

 

Požární ochrana očima dětí – výtvarná a literární soutěž – duben2008

 

Děti, pozor, červená – únor 2008

 

Soutěž dětských recitátorů:

 

Školní kolo – březen 2008

 

 

Péče o pracovní prostředí

 

 

Ředitelka zodpovídá za spolupráci s úřadem městyse. Společně zabezpečí tyto akce:

1.Provést aktuální drobné opravy – oprava dřevěného vybavení hřiště – pískoviště, domeček , plot

2.Dokončit  opravy ŠJ, kuchyně - plán oprav ke splnění hygienických požadavků

3.Dokončení oprav kolem školy, oprava zídky, prostor zahrady

4.Zlepšit elektrické osvětlení ve ŠD

5.Napomoci starostovi městyse při přípravě projektu k získání dotace na fasádu, zateplení školy a výměnu oken

 

 

Spolupráce s rodiči

 

  

 

Pravidelné čtvrtletní schůzky s rodiči - chování a prospěch, hodnocení plánu práce

 

Jedenkrát v týdnu konzultační hodina pro rodiče: úterý 14.00-15.00 hodin (v případě nutnosti před vyučováním, po vyučování). Telefonní čísla – možnost se informovat, okamžitý kontakt

 

Rodiče mohou kdykoliv navštívit vyučování po předchozí domluvě s ředitelkou, s učitelkou.

 

Rodičům bude nabídnuta možnost navštívit kurzy plavání, které budou žáci navštěvovat v Plavecké škole Hustopeče.

 

Rodiče požádám o spolupráci při akcích: organizace Drakiády, sportovního dne – turnaj ve florbalu - ZŠ Jiřice, Troskotovice a Suchohrdly. Malá  Olympiáda – soutěžení mezi malotřídními školami – skok do dálky snožmo z místa, běh na 50 metrů, hod do dálky, štafetový běh, malá kopaná  - vždy se soutěží o putovní pohár, loni jsme se zúčastnili v Jiřicích, v letošním roce budeme pořadateli my.

 

Pomoc při pečení vánočního cukroví-šikovné maminky jsou vítány

 

Pletení velikonočních pomlázek – šikovní tatínci i maminky

 

Malování velikonočních vajec – šikovné maminky

 

Pomoc při sběru odpadového papíru

 

 

 

Kontrolní činnost

 

Výchovné využití vyučovací hodiny

 

Zařazení programu „Zdravé zuby“

 

Dodržování vzdělávacího programu -  ŠVP v 1. a 2. ročníku, zavádět vhodně prvky vzdělávacího programu i do vyučování ostatních ročníků- činnostní učení, práce s chybou, individuální hodnocení, pokroky každého jednotlivce, vést k sebehodnocení, dodržování výchovných a vzdělávacích cílů, vést k praktickému využívání získaných znalostí.

 

 

Využívání pomůcek

 

Při výuce a výchově využívat každé možnosti k výchově ke zdravému způsobu života – odstraňování patologických jevů v kolektivu třídy , chování  žáků různého věku v kolektivu třídy – problém spojených ročníků.Zavádět prvky zdravé výživy ve výchově a vyučování.

 

Zavádění prvků Preventivního programu/MPP/.

—————

Zpět


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100