Hlasování do školské rady z řad rodičů ZŠ a MŠ Troskotovice

Na třídní schůzce rodičů, která proběhla 3. 9. 2015, se uskutečnily volby zástupců ze strany rodičů do Školské rady. Rodiče volili takto:

1.       Dajána Ondrůšková – celkový počet hlasů 17

2.       Mgr. Anna Dovrtělová – celkový počet hlasů 11

3.       Kamila Kratinová – celkový počet hlasů 9

4.       Soňa Kavková – celkový počet hlasů 8

5.       Veronika Saloňová – celkový počet hlasů 3

6.       Iveta Hrdličková – celkový počet hlasů 3

7.       Libuše Marušincová – celkový počet hlasů 3

8.       Magda Novotná – celkový počet hlasů 2

9.       Eva Jarošová – celkový počet hlasů 2

10.   Nikola Konečná – celkový počet hlasů 1

11.   Milada Tomečková – celkový počet hlasů 1

DĚKUJEME ZA VAŠE HLASOVÁNÍ!

Ze členů pedagogického sboru byla na pedagogické radě, která proběhla 27. 8. 2015 zvolena Mgr. Stanislava Vráblíková, ze členů Městyse Troskotovice paní Denisa Haluzová.

Školská rada§ 167:

Funkční období členů školské rady je tři roky.  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§ 168:

 Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno. O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100