ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Provozní řád

Poskytovatel

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
Jiřice u Miroslavi 67178

(dále jen „poskytovatel“) 

 • Označení dětské skupiny: Dětská skupina Troskotovice

(dále jen „dětská skupina“, „DS“ nebo „zařízení“)

 • Forma zařízení: pro veřejnost
 • Forma úhrady: částečná
 • Typ zařízení: celodenní s pravidelným provozem.
 • Kapacita dětské skupiny: 12 dětí předškolního věku od 1 roku.
 • Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 16:00 každý den mimo víkendů, státních svátků a vánočních prázdnin
 • Personální zajištění: péči o děti zajišťuje alespoň jedna pečující osoba (dále jen „chůva“) na  6 dětí. Všechny chůvy jsou způsobilé k péči o dítě podle zákona 247/2014 Sb.

Adresa místa poskytování služby péče o dítě v DS:

Římskokatolická farnost
Troskotovice 16, Jiřice u Miroslavi 671781

Den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině: 1.9.2018

Poskytovatel má uzavřenou smlouvu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Toto pojištění je sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině.

1. Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

 • Dětskou skupinu Troskotovice mohou navštěvovat všechny děti předškolního věku od 1 roku, které splňují podmínky očkování (nebo jsou proti nákaze imunní anebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a dostaly souhlas lékaře s pobytem v dětském kolektivu.
 • Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě za úplatu. Poskytovatel na náklady zřizovatele vybudoval zázemí DS. Poskytovatel si vyhrazuje právo na udělení akčních cen. Kontrolním mechanizmem je každoroční vyúčtování za daný rok. 

2. Základní práva dětí přijatých do dětské skupiny

Každé přijaté dítě má právo:

 • na péči, rozvoj ve vzdělávání dle jeho individuálních možností a potřeb, dle vývojových specifik,
 • na respekt k jeho osobnosti a k jeho specifickým potřebám, které však nesmí narušovat chod zařízení,
 • na individuálně přizpůsobený adaptační režim (po dohodě mezi chůvami a rodiči o nejvhodnějším postupu adaptace),
 • zúčastnit se všech aktivit zařízení, pokud to dovolí jeho zdravotní stav a zákonný zástupce,
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v dětské skupině (zákon č. 561/2004 Sb., par. 21, odst. 1),
 • při pobytu v zařízení mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Úmluva o právech dítěte a Deklarace lidských práv.

3. Základní práva rodičů/zákonných zástupců při vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích výchovy dětí, během předávání dětí, na nástěnkách atp.,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím vedoucí zařízení péče o děti, týkajících se podstatných záležitostí pobytu tak, aby nenarušovali jeho chod,
 • po dohodě přijít a zapojit se do dění ve třídě, sledovat činnost a hry dětí, účastnit se společných akcí pro děti a rodiče,
 • na poradenskou pomoc.

4. Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce dítěte je povinen:

 • nahlásit kdy bude dítě do zařízení docházet,
 • řádně omlouvat nepřítomnost dítěte,
 • sledovat informace na nástěnkách a webových stránkách poskytovatele,
 • účastnit se projednání otázek týkajících se péče dítěte,
 • písemně informovat poskytovatele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt dítěte v zařízení, a to nejpozději do 10-ti dní od jejich zjištění,
 • oznamovat poskytovateli údaje pro vedení evidence dětí (rozvod rodičů, střídavá péče, svěření do péče, atp.),
 • oznamovat dále každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (telefonní číslo, adresa, atp.),
 • zajistit, aby dítě nenosilo do zařízení nevhodné hračky či předměty, kterým by sobě nebo jiným dětem mohlo způsobit zranění či ohrozit jejich bezpečí,
 • dbát pokynů poskytovatele v prostorách zařízení péče o dítě (např. nepoužívat zvonek ve vyznačené době apod.),
 • bezodkladně vyzvednout dítě ze zařízení při příznaku onemocnění, o kterém je informován od zaměstnance DS.

5. Přijímání dětí

Do zařízení jsou přijímány děti tělesně, duševně i smyslově zralé od 1 roku, které jsou samostatně chodící. Zařízení uplatňuje a podporuje individuální přístup a rozvoj soběstačnosti dětí. Dítě může být do zařízení přijato i v průběhu roku, pokud to dovolují kapacitní podmínky.

6. Ukončení docházky

Docházka dítěte do DS je ukončena automaticky při nástupu dítěte do mateřské školy. Poskytovatel může po předchozím upozornění zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení docházky v případech, kdy

 • dítě bez omluvy zákonného zástupce nenavštěvuje DS po dobu delší než 2 týdny,
 • zákonný zástupce dítěte opakovaně narušuje provoz DS a jednání k nápravě byla bezúspěšná,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za poskytování péče nebo za stravování v DS ve stanoveném termínu a nedohodne s poskytovatelem jiný termín úhrady,
 • ukončení docházky určí lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce dítěte podá žádost o ukončení docházky.

7. Postup při onemocnění dítěte během péče o dítě v DS

Při výskytu příznaků onemocnění (teplota, zvracení, bolesti břicha, náhlá změna zdravotního stavu aj.) u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

8. Nepřítomnost dítěte v DS

Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba řádně nahlásí nepřítomnost dítěte nejpozději do 7:00 hodin ráno daného dne, pomocí SMS nebo telefonicky na telefonní číslo poskytovatele.

9. Pobyt dítěte v DS

 • Personál DS zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme do péče, až do doby, kdy dítě předá zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.
 • Nástup dětí probíhá ráno od 7:00 do 8.30 hodin. Po předchozí domluvě s chůvou je možné přivést dítě kdykoliv během dne. Hlavní dveře budovy jsou neustále zavřeny, příchozí musí použít zvonek. Předání dítěte do péče v DS proběhne tak, že zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba přivede vhodně oblečené a obuté dítě a předá chůvě, která dítě převezme. Při vstupu dítěte do DS je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Při pobytu v DS zákonný zástupce dítěte dodržuje Vnitřní pravidla DS. Při vzájemném styku s personálem, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními osobami v prostorách DS dbá pravidel slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Nevyzvedne-li zákonný zástupce nebo pověřená osoba dítě nejpozději do konce sjednané doby péče o dítě, bude chůva nebo poskytovatel nejprve kontaktovat zákonného zástupce,  poskytovatele, podle závažnosti situace Policii ČR, která zjistí, zda k nevyzvednutí dítěte došlo z objektivních příčin (hospitalizace rodiče ve zdravotním zařízení apod.). Poté poskytovatel v součinnosti Police ČR uvědomí orgán sociálně právní ochrany dětí, společně nevyzvednuté dítě převezou a dítě bude svěřeno do pečovatelského zařízení určeného pro péči o děti

10. Denní harmonogram

 • 7:00 – 8:30: příchod dětí, volné hraní,
 • 8:30 – 9:15: ranní svačina
 • 9:30 – 11:30: hry ve třídě/pobyt na dětském hřišti (dle počasí)
 • 11:30 – 11:50: oběd
 • 12:00 – 14:00: odpočinek
 • 14:00 – 14:30: odpolední svačina
 • 14:30 – 16:00: hry/odchody domů

Časy jsou pouze orientační, program se může měnit dle individuálních potřeb dětí, podle počasí, podle plánu výchovy a péče. V případě příznivého počasí může celodenní program probíhat mimo budovu DS. V případě mladších dětí se jedná o 20 minutové bloky s cca 10 minutovým hraním s hračkami.

Po obědě odpočívají všechny děti minimálně 30 minut při čtení nebo poslechu. Odpolední odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí, maximálně však dvě hodiny.

11. Strava

Denní strava se skládá z ranní svačinky, oběda, odpolední svačinky včetně pitného režimu.

 • Ranní svačina se podává v době od 8:15 hod., odpolední svačina se podává od 14:00. Svačiny zajišťuje školní kuchyně, kde jsou připraveny. Poskytovatel zajistí přesun hotových svačin do prostor DS. Svačiny jsou přepravovány a uchovávány podle hygienických standardů. Pouze v případě potravinových alergií nosí svačiny dětem rodiče. Tyto svačiny jsou uloženy v lednici. Všechny pečovatelky mají oprávnění pro manipulaci s potravinami a dodržují hygienická pravidla při servírování stravy.
 • Oběd se podává mezi 11:15 – 11:50 a zajišťuje ho školní kuchyně, kde je připraven. Poskytovatel zajistí přesun hotových jídel v termonádobách do prostor DS. Oběd je přepravován a uchováván podle hygienických standardů. Množství stravy je upravováno podle potřeb dítěte. Při stolování jsou děti vedeny k používání příborů a samostatnosti, v případě potřeby dětem pomáhají chůvy, menší děti jsou jimi krmeny. Nádobí a příbory odpovídají dětské ergonomii. V případě potravinových alergií mohou rodiče dětem zajišťovat stravu sami. Má-li dítě vlastní oběd, pečovatelky nezodpovídají za jeho zdravotní nezávadnost, rodiče zodpovídají za vhodnost a množství stravy.
 • Během dne je dodržován pitný režim. K dispozici jsou čaje, voda, voda se sirupem.

12. Úklid prostor

Prostory jsou uklízeny 1x denně, případně dle potřeby častěji.

Úklid je prováděn mokrou a suchou cestou za použití běžných úklidových prostředků, koberec je vysáván, odpadky vynášeny.

 • Toalety, umyvadla a nočníky jsou umývány denně za použití čistících prostředků s desinfekčním účinkem.
 • Celkový úklid všech prostor, vč. mokrého čištění koberců, nábytku, mytí oken, svítidel hraček je prováděn nejméně 1x ročně.
 • K dispozici mimo prostor denní místnosti je úklidová místnost s přívodem studené a teplé vody, s výlevkou.
 • Ložní prádlo se mění jednou za tři týdny, v případě potřeby častěji. Ručníky se perou 1x týdně. Čistotu používaného prádla zajišťujeme praním v pračce na 60 °C za použití běžně dostupných pracích prostředků. Praní a žehlení prádla je zajišťuje poskytovatel. Čisté prádlo a lůžkoviny jsou skladovány ve skříních k tomuto účelu vyhrazených. Špinavé prádlo je skladováno odděleně.
 • Inkontinenční pomůcky (plínky) se zařazují pod katalogové číslo 18 01 04 dle vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, neboť jsou skladovány ve 2 uzavíratelných pytlích v chlazené místnosti. Poté jsou označeny a předány oprávněné osobě k odstranění.

13. Závěrečná ustanovení

 • Školské zařízení je nakloněno každé diskuzi a přivátá nápady, návrhy, ale i stížnosti ze strany zákonných zástupců, které povedou ke zlepšování naší nabízené služby. V případě anonymní zprávy prosím užijte poštovní schránku umístěnou vedle vchodových dveří základní školy a mateřské školy.
 • Vnitřní pravidla DS Troskotovice jsou závazná pro všechny děti, zákonné zástupce a zaměstnance DS.
 • Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto provozního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci zařízení a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

V Troskotovicích dne 28. 2. 2022

 

Dětská skupina

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
3
10 11 12
13 14 15 16
1
17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Partneři