ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Plán výchovy a péče

V Dětské skupině Troskotovice poskytujeme dětem výchovnou péči, zaměřenou na rozvoj jejich schopností, dovedností a vědomostí, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku, vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám. K dětem přistupujeme s respektem, podporujeme jejich individualitu a socializaci ve skupině.

Ve vztahu k rodičům podporujeme respekt, důvěru, otevřenost, vstřícnost a spolupráci. Poskytovaná péče doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti a nabízí podněty k aktivnímu učení a rozvoji osobnosti dětí.

Při každodenní práci s dětmi nabízíme pestrý program a dostatek podnětů k činnostem a soustředíme se zejména na

 • osvojování bezpečného chování, představivosti, náklonosti k dané činnosti, zásad zdravého životního stylu;
 • rozvoj poznávacích schopností, smyslového vnímání, řečových a komunikačních dovedností;
 • ctění základních pravidel chování ve společnosti;
 • vytváření pozitivního vztahu k přírodě a úctu k životu.

Tematické celky rozdělené po měsících, které se přizpůsobují věku dětí, jejich vnímání, schopnostem a možnostem.

Měsíc

Téma

Cíl

ZÁŘÍ

Cílem prvního měsíce je seznámit se s okolím školky, s tetami a s novými kamarády. Umět se představit a znát jména ostatních dětí. Budeme se navzájem poznávat, spolupracovat, objevovat vše nové a zjišťovat, co nás baví.

ŘÍJEN

Podzim

Téma podzim je zaměřeno na pozorování změn v přírodě a jejich příčin, na poznávání rostlin a zvířat. Budeme si povídat o přípravě zvířat na zimu, mluvit o přírodě a její přeměně. Budeme poznávat zeleninu a ovoce. Haloweenský karneval.

LISTOPAD

Lidé kolem nás

V období začínající zimy si budeme povídat o lidech kolem nás. Protože už se známe, je čas poznat naše rodiny. Rodiče, sourozence, jejich jména a záliby. Budeme si ale také povídat o různých povoláních, čím bychom chtěli být. Koho potkáváme každý den při procházkách, co tito lidé dělají a proč.

PROSINEC

Vánoce

Co to jsou Vánoce? Kde se tu vzaly? Jaký je jejich smysl? Jaké jsou zvyky a obyčeje?

LEDEN

Zima

Po podzimu přišla zima, bílá a studená. Kam se schovala zvířátka? Proč stromy nemají listy? Kde se bere sníh? A proč lidé jezdí na hory? Zaměříme se na přírodu, zvířata a zimní sporty.

ÚNOR

Mé okolí

Tématem února budou věci, které mě obklopují. Ať to jsou věci po cestě do školky, hračky ve třídě, nebo maminčina kuchyně. Dětský karneval.

BŘEZEN

Velikonoce

Lidové zvyky a tradice, pletení pomlázky, zdobení vajec, učení se básniček. Děti se dozví, co to jsou Velikonoce a proč je slavíme.

DUBEN

Jaro

 Budeme pozorovat zázrak probouzející se přírody.

KVĚTEN

Zdraví

Já a mé tělo, já a zdravá strava, já a cvičení. Co děláme proto, abychom byli zdraví? Co bychom měli dělat či jíst?

ČERVEN

Léto

Jaké mám plány na léto? Čím se liší léto od jara či zimy nebo jak se změnily barvy přírody?

ČERVENEC

+ SRPEN

 

Prázdniny si užijeme s tématem Cesta kolem světa za 62 dní. Podíváme se po světě. Poznáme jiné země, kultury a lidi.

 

Jednotlivé měsíční celky jsou součástí denního programu dětí, který je pestrý s individuálním přístupem a vytvářením kladného vztahu ke vzdělávání a poznávání nového.

K velkým cílům neodmyslitelně patří učení se základní péče o sebe a své tělo (např. mytí rukou, čištění bot, cvičení se lžičkami, stolování apod.), starání se o své okolí (uklízení hraček, zametání…), rozvíjení sociálních vztahů (prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, cvičení ticha …) atp.

K práci s dětmi, při práci na tématech, pro vzdělávání, hru a zábavu, užíváme tyto techniky: hudební, pohybové, výtvarné, spontánní hry, cílené činnosti.

Pobyt venku (podle počasí) - dopoledne po řízených aktivitách, případně odpoledne po odpočinku dětí. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -5 oC, při silném větru, dešti a při inverzích. Při pobytu venku budeme využívat především našich zahrad a venkovních prostor či dětských hřišť v blízkém okolí dětské skupiny.      

Naší snahou je také přinášet dětem podněty z okolí, které je rozvíjí po dalších stránkách a vytváří jím nové pohledy na svět a lidi kolem nás. Z tohoto důvodu je do programu zařazena následující akce:

Kultura – může se jednat o divadlo, ekoprogram, různé vzdělávací programy nebo např. i o klauna. Cílem programu je ukázat dětem možnosti tvorby a jiný přístup. Navíc zprostředkovává silný zážitek a téma k rozhovorům.

V neposlední řadě také spolupracujeme s rodiči a snažíme se, aby pomohli dětem znát jejich školku. Pro děti je důležité, ukázat rodičům prostor, kde tráví svůj čas. Navíc rodiče a děti získají společný zážitek.             

Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Režim dne chůvy pružně přizpůsobují individuálním potřebám dětí.

Dítě se specifickými potřebami

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) se rozumí osoba, která k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

 • Předpokladem úspěšnosti dítěte se SVP je, že nebude vystavován takovým činnostem, ve kterých díky své poruše nemůže podávat optimální výkon.
 • Vysvětlujeme všem zúčastněným, že bude dítě odlišně vzděláváno a proč – stručně a věku dětí přiměřeně sdělujeme, co je podstatou poruchy, jak mohou ostatní pomoci dítě
  s překonáváním obtíží, vyzdvihujeme jiné oblasti, ve kterých je dítě úspěšné, oceňujeme jeho jiné kvality.
 • Citlivě individualizujeme výběr prostředků a metod (vycházíme vždy z konkrétních znalostí o potížích dítěte, ze závěrů psychologického/spec. pedagogického vyšetření).
 • Vycházíme z toho, v čem je dítě úspěšné (stavíme na silných stránkách), dáváme dítěti možnost zažít úspěch, oceňujeme i dílčí úspěchy a snahu.
 • Neporovnáváme výsledky dítěte s ostatními dětmi, ani nesrovnáváme výkony dětí s SPU mezi sebou (stupeň a projevy téže poruchy se mohou zásadně odlišovat).
 • Máme přehled o aktuálním průběhu náprav.
 • Při vysvětlování nového tématu volíme krátké věty a jednoduchá srozumitelná slova.
 • Ujišťujeme se průběžně o tom, že dítě porozumělo našemu sdělení.
 • Pomáháme dítěti v počátku plnění úkolu. Máme trpělivost s jeho pomalým tempem (základ úspěchu a pomůže odbourat vyčerpávající stres)
 • Necháváme dítě objevovat své schopnosti a využít toho tak, aby zažilo úspěch i před celou DS.
 • Učíme dítě systematicky a zodpovědně pracovat v rámci svých možností.
 • Podporujeme dítě a snažíme se zorganizovat denní program tak, aby před ostatními dětmi zažilo úspěch, nikoliv utrpení.

 

V Troskotovicích 28.02.2022

 

Dětská skupina

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Partneři